>> شماره 20

مفهوم مُد در The Arcades project / پیتر وولن / جاوید دلرنگ

پروندۀ "ب" در Arcades project والتر بنیامین به موضوع مُد اختصاص یافته است و شامل نود و یک مورد می‌شود، اما خطاست اگر بپنداریم که تمام مثال‌ها و مشاهدات بنیامین در‌باره‌ی موضوع مُد تنها در اینجا یافت می‌شوند. اشارع به مد در تمام باقی مجلد پراکنده دید می‌شود و در آثار مختلف دیگر نیز به چشم می‌خورد.