11

مغنی نوای طرب سازکن، به قول غزل قصّه آغاز کن / منوچهر صفرزاده

لنکران زادگان جدّ پدری و مادری من است. آن طرف ارس و آستارا در خط ساحلی جنوب غربی خزر. زمان فتحعلی شاه آن‌جا افتاد دست روس‌ها. لنکران جزو تالش حساب می‌شد و تالشی ها هم دوزبانه هستند.، هم به ترکی و هم به تالشی صحبت می‌کنند. خلاصه پدرِ مادرم که من دیده‌ام و خیلی هم دوستش داشتم در سبزه میدانِ تهران بلور فروش بود...