35

مغروق عالم معنا / ایمان افسریان

در شماره گذشته حرفه: هنرمند مقالاتی پیرامون پیوند معنویت و نقاشی انتزاعی منتشر شد که در این شماره نیز ادامه آن را می‌خوانید. موضوع مقاله حاضر اما یافتن نسبت میان معنویت و انتزاع گرایی با موقعیت تاریخی معاصر ما است. شاید در نگاه اول شباهت های زیادی مابین نقاشی‌های انتزاعی معنویت‌گرای غربی با بعضی نقاشی های معاصر ایران بیابیم. اما مسئله این است که تا چه اندازه می‌توان این آثار را صاحب محتوا، و دلیل وجودی همسانی قلمداد کرد. به نظر می‌آید که معنویت به عنوان یکی از مسائل انسان مدرن، در ایران راه و مسیر متفاوتی را پیموده است. وبه‌طبع رد پای هنر ما در این مسیر با آن چه در غرب صورت پذیرفته متفاوت است.