76

معنای منفرجه و حاد نزد رولان بارت و وظایف شرح عکس/ درِک اتریج/مهدی حبیب‌زاده

رولان بارت در جستوجو به دنبال نامی برای آن قسم معنای مازاد و مفرط كه وجودش را در برخی نماهای ساكن فيلم‌های آيزنشتاين حس می‌كند، واژه‌ی لاتين obtuse را پيدا می‌كند يا شايد دقيق‌تر آنكه بگوييم اين واژه به ذهنش خطور می‌كند. او توضيح می‌دهد چرا واژه‌ی فوق به نظر گزينه‌ی مناسبی [برای اين معنا] است: «واژه‌ی ( obtuseمنفرجه) يعنی كُند، گرد... زاويه‌ی منفرجه بزرگتر از زاويه‌ی قائمه است: مثلاًدر لغت‌نامه آمده زاويه‌ی منفرجه‌ی 100درجه؛ به همين ترتيب معنای سوم نيز به‌نظرم معنايی است بزرگتر از آن سازه‌ی عمودیِ محض، بُرنده و قانونی كه در روايت ديده می‌شود.