26

معضل روز گروندهاگ / مایکل جانسن / حمیدرضا کرمی

شاید از آخرین باری که پروژه اجرا شده است، واقعاً چیزی تغییر نکرده باشد. شاید فقط یک مشتری راحت طلب، مورد مناسبی را از سال گذشته پیدا کرده و به سادگی تاریخ آن را تغییر داده باشد. انگیزه‌های زیادی برای پرداختن به موضوع روز گروندهاگ وجود دارند، اما همۀ آنها نیاز به خلاقیت دارند، تا از پسِ حل معضلی برآمد که شبیه اجرای تکراری چیزی به نظر می‌رسد که پیشتر آن را انجام داده‌اند...