28

معرفی ویلهم هامرس هوی / پل واد / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

هنگامی که کارل درایر در سال 1918 میلادی نخستین فیلم بلند داستانی خودبا نام رئیس‌جمهور را کارگردانی کرد؛ بی‌تردید ترکیب‌بندی تصاویر و طراحی‌صحنه در این فیلم، مدیون نقاشی‌های ویلهم هامرس هوی بود...