>> شماره 34

مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی … نگو! / شمیم مستقیمی

چرا هر چیزی را نمی‌گویم؟

چرا اگر کسی از من بخواهد که مثلا فلان جمله را عیناً بگویم، محال است بی‌تأمل این کار را انجام دهم؟

جوابی که پیدا می‌کنم: آنچه می‌گویم مرا تغییر می‌دهد.

«آنچه می‌گویم» یعنی کلماتی که انتخاب می‌کنم به انضمام آهنگ صدایم، حالت چشم‌هایم و فرم بدنم.

دقیق‌تر که می‌شوم می‌بینم آنچه می‌گویم دیگری را هم تغییر می‌دهد.

باز دقیق‌تر که می‌شوم، می‌بینم: آنچه که می‌گویم، منم!