>> شماره 46

مطالعه‌ی بصری: حلقه‌ی گمشده‌ی گرافیک معاصر ایران / مژگان قره، سودابه صالحی

تبلیغات به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های طراحی‌گرافیک، یکی از بزرگ‌ترین پل‌های ارتباطی میان طراح گرافیک و جامعه است. با در نظر گرفتن این نکته در بخشِ نخست متنی که پیش رو دارید برخی از مفاهیم اساسی قلمرو طراحی‌گرافیک معرفی شده و نقاط ضعفِ موجود در حیطه طراحی‌گرافیک معاصر ایران و پیامدهای مقاومت در برابر رشد جنبه نظری و پشتوانه علمی در این حوزه‌ مورد توجه قرارگرفته‌اند. در بخش دوم پیامدهای نفوذ این نقاط ضعف به حوزه تبلیغات که در نهایت منجر به شکل‌گیری آسیب‌هایی از قبیل رشد روزافزون تبلیغات غیراصولی، ناکارآمد و بازاری گشته است، بازنگری شده‌اند. ...