53

مشکل موزه‌ها / پل والری / باوند بهپور

من از موزه‌ها چندان خوش‌ام نمی‌آید. بسياری از موزه‌ها تحسین‌برانگیزند، ولی هیچکدام دلپذیر نیستند. هر چه‌قدر هم که معیارهایی نظیر چگونگی طبقه‌بندی و مرمت آثار موزه‌ای و فایده موزه‌ها در نظر عموم مردم معقول و درست جلوه كند، باز دلپذیر بودن سوای اینهاست. در اولین‌ گامی كه به سوی آثار هنری برمی‌دارم دستی عصایم را از من می‌گیرد و نوشته‌ای مرا از سیگار کشیدن برحذر می‌دارد. ...