54

مسیرهای هنر ایران: طرحی از امکان یک خلاقیت تاریخی / مجید اخگر

یكی از مزایای نظرسنجی‌ انجام‌شده در مورد هنر و هنرمندان ایرانی در این شماره، پیش چشم داشتن فعالیت‌های بازیگران اصلی این عرصه و بر مبنای آن رسیدن به نقشه یا چشم‌اندازی از چیزی است كه در كلی‌ترین سطح می‌توان آن را مجموعه امكانات، «پیشنهادها» یا مسیرهای هنر و هنرمندان ایرانی در طول این گستره زمانی حدوداً هفتاد ساله دانست.