50

مسافرانِ ‌فرهنگ / باوند بهپور

مهاجرت مثل واژه‌ی رفتن برایمان حرکتی یک سویه را القا می‌کند. اما بودند کسانی که ییلاق و قشلاق فرهنگی می‌کردند و غرب‌زده هم به حساب نمی‌آمدند؛ همچون دهخدا. رفتن و بازگشتن و حضور از دور سوای مهاجرت شمرده می‌شود. باوند بهپور در مقاله‌ی «مسافران فرهنگی» به جریان رفتن و بازگشتن هنرمندانی پرداخته که در برهه‌ای از زمان مهاجر بودند اما بازگشتند. اما هنرمند ایرانی تا چه اندازه می‌تواند جزء جریان جهانی شود؟ تا کجا می‌تواند جزء هر دو سنگر باشد؟ رفتن و ماندن ترکیبی است خاص وضعیت ایرانی‌مان، آن هم از نوع معاصرش، و به نظر برای فهمیدنش باید به نقاط افتراق و گسیختگی نگاه کرد. باوند بهپور در این مقاله به دوتایی ما و غرب پرداخته و از خلال تفسیر آن، موقعیت هنرمندانی چون بهمن محصص و صادق چوبک را که سال‌ها در غرب زندگی کرده بودند و در اواخر عمر اما بازگشتند بررسی می‌کند.