7

مرگ و زندگی / خسرو دهقان

کاوه گلستان را نمی‌شناسم. هیچ‌جوری نمی‌شناسم. یعنی آنچه می‌دانم چیزی فراتر از به ذهن سپردن یک نام نیست. هیچ‌گاه اصراری هم نداشتم که بدانم. شاید حتی گاه لج هم می‌کردم که ندادنم. جذبه‌ای در کار نبود...