30

مدیریت هنری تصویرگران / جیمز مک‌مولان / مرجان زاهدی

«تصویرگری، حرفه‌ای ظریف و حساس است که موفقیتش بیش از هر چیز به توجه ویژه‌ی تصویرگران و آثار آن‌ها وابسته است. شیوه‌ی من نقطه‌ی مقابل روش طیف مدیران هنری‌ای است که تصویرگران را به طور تصادفی از میان صفحات درهم و نامرتب مجلات تبلیغاتی انتخاب می‌کنند، و روش مدیران هنر تبلیغاتی که چارچوب اصلی کارشان را با اتکا بر هنر مصرفی با سبک تصویرگران هماهنگ می‌سازند.» این جستار کوتاه درباره‌ی نسبت میان تصویرگری و مدیریت هنری در مجلات است. نگارنده شرحی مختصر از تجربه‌ی حرفه‌ای خود در سال‌های اخیر به عنوان تصویرساز و مشاور و مدیر هنری مجله‌ی ریدرز دیجست ارائه می‌دهد و تلاش می‌کند از خلال این روایت، نظریه‌ی شخصی خود درباره‌ی مدیریت هنری تصویرگران را برای خوانندگان شرح دهد. به اعتقاد او هر تصویر ماهرانه‌ای باید شخصیتی مستقل داشته باشد و تأثیری آگاهانه بر جای گذارد. تمرکز اصلی نگارنده بر تبادل نظر میان مدیران هنری و تصویرسازان، و حیطه‌ی اختیار و استقلال تصویرگر متمرکز است.