39

مدرن و پست مدرن در کتاب‌های 89 – 77 / فائقه بقراطی

حرفه: هنرمند در نخستین بخش بررسی نقاشی 77تا89 به طرح پرسش‌هایی می‌پردازد که براین فرض مبتنی است: در حالی که دو نسل از نقاشان نوگرا و شاگردانشان در فاصلۀ چهار دهه «در تلاش برای فهم وهضم مدرنیسم» بودند؛ پس از تحولات سال 76 یکباره و بدون پیش‌زمینه با هنر پست مدرن مواجه شدند. اینک می‌بایست برای فهم این تازه وارد می‌کوشیدند. اکنون پس از یک دهه آشنایی، خود را در برابر یک دوراهی یافته‌اند: «مدرن ماندن» یا «پست مدرن شدن»...