12

مدرنیسم در چه زمانی رخ داد؟ / ریموند ویلیامز / امید نیک‌فرجام

عنوان این سخنرانی را از کتاب دوستم، پروفسورگویین ویلیامز، یعنی «ویلز کِی رخ داد؟»، وام گرفته‌ام. کتاب او در واقع پرسشی تاریخی بو در مورد تاریخی مسئله‌دار، اما سخنرانی من پرسشی تاریخی است در مورد امری که، به شکلی بسیار متفاوت، هم مسئله است و هم ایدئولوژی‌ای غالب و گمراه‌کننده. استفاده از واژه‌ی "مدرن" در اوخر قرن شانزدهم به عنوان اصطلاحی کمابیش مترادف یا واژه‌ی "اکنون" آغاز شد و برای تفکیک دوره‌ی مورد اشاره‌ی خود از قرون وسطا و دوران باستان به کار رفت.