16

مدرنیته و پست مدرنیته / تری برت / اسماعیل عباسی

در عصری هستیم که بسیاری آن را پست‌مدرنیته می‌خوانند. طبق نظر عده‌ای، پست‌مدرنیته جانشین مدرنیته شده است. عصر مدرنیته دوره‌ای است که با روشنگری (حدود 1687 تا 1789) آغاز شد و از طریق رهبران فکری مانند ایساک نیوتون از اندیشه‌ای به دفاع برخاست که به تواناییِ ذاتی علم برای نجات جهان باور داشت. این عصر با توجه به گفتمان فیلسوفانی مانند رنه‌دکارت (1596-1650) و بعدها ایمانوئل کانت (1724-1804) که معتقد بودند اهل علم از طریق خرد، حقیقت جهانی را بنیان خواهند گذاشت، به عقلانیت نیز شناخته می‌شود...