13

مدرنیته و هویت شخصی / آنتونی گیدنز / فرشید آذرنگ

مسأله‌ی مدرنیته، ظهور و تحول گذشته‌اش و صور نهادی اخیرش، دوباره به عنوان یک معضل بنیادین جامعه‌شناختی در آخرین سال‌های قرن بیستم ظاهر شده است. روابط و پیوندهای میان جامعه‌شناختی و ظهور نهادهای مدرن از مدتها پیش به رسمیت شناخته شده بود. اما در حال حاضر نه تنها این روابط پیچیده‌تر و معضل آفرین‌تر از قبل به نظر می‌رسندبلکه باز اندیشی در باب ماهیت مدرنیته باید به موازات بازنگری قضایا و مقدمات پایه‌ای تحلیلِ جامعه شناختی پیش برود.