18

مدرنیته، جامعه و هنر در ایران / مسعود کوثری

اگرچه کانت فضیت عص روشنگری را در پرسیدن می‌دانست، یکی از مضحکه‌های اصلی مدرنیته ان است که به سادگی تنبه تعریف شدن و به پرسش کشیده شدن نداده است. متفکران بسیاری کوشیده‌اند تا گره از کار این معما بگشایندف اما خود بر معما (احمدی- 1380) افزوده‌اند. بنابراین، هنوز این پرسش که مدرنیته چیست، مسأله‌ای باز است. تعبیر مدرنیتهی سیّال از سوی زیگموند باومن به خوبی، دشواری در پاسخگویی به "مدرنیته چیست؟" را روشن می‌سازد.