50,000 ریال – خرید

73

مدرن، پسامدرن و معاصر/ آرتور دانتو/ مهدی حبیب‌زاده

مورخ هنر آلمانی هانس بلتینگ و من هر دو تقریباً همزمان اما کاملاً بی‌خبر از کار فکریِ یکدیگر، دست به انتشار متن‌هایی درباره‌ی پایان هنر زده‌ایم. هر کدام‌مان به درک واضحی از این امر رسیده‌ایم که تغییر تاریخیِ مهمی در شرایط تولید هنرهای بصری صورت گرفته است، ولو آنکه در ظاهر امر، نهادهای جهان هنر ـ‌گالری‌ها، مدارس هنر، گاهنامه‌های هنری، موزه‌ها، منتقدان و کیوریتورهاـ نسبتاً باثبات و پابرجا به‌نظر می‌رسند. بلتینگ از آن پس با پی‌گرفتن تاریخ تصاویرِ عبادی در سنت غرب مسیحی از اواخر امپراطوری روم تا حدود 1400 پ.م، کتاب جالب‌توجهی منتشر کرده و عنوان فرعی گیرایی را هم برایش برگزیده است: تصویر قبل از عصر هنر.