>> شماره 60

مدخلی تاریخی بر معنابخشی سیاست و جامعه در عکاسی / صیاد نبوی

تعریفِ عکاسی، بیش از آن که به مکانیسمِ ثبت تصویر وابسته باشد، به مسائلی نظیر فرهنگ، سیاست و اجتماع وابسته است و در حقیقت «آنچه مدیوم عکاسی نامیده می‌شود، هیچ معنایی خارج از تشخص‌یابی‌های تاریخی‌اش ندارد. چیزی که به تنهایی تنوع جایگاه‌هایی را که عکاسی در آنها عمل می‌کند با یکدیگر وحدت می‌بخشد، خودِ صورت‌بندی اجتماعی است: یعنی فضاهای تاریخی خاصی که برای بازنمایی و روندهای اجتماعی ایجاد می‌کند. عکاسی به خودی خود هویتی ندارد. جایگاه آن به عنوان نوعی تکنولوژی بر حسب روابط قدرتی که آن را در برمی‌گیرند، تغییر می‌کند. ...