56

محل اصلی بحث کجاست؟ / ایمان افسریان

در شرایط کنونی ما و بعد از تجربه سیاست‌های تجویزی و دستوریِ ایدئولوژیک برای فرهنگ و هنر، نوعی امتناع و تمرّد نسبت به هر گونه پیشنهاد و استراتژی کلان فرهنگی روحیه غالب اهل هنر شده است. اندیشیدن به استراتژی فرهنگی زمانی اهمیت می‌یابد که به پرسش از بحرانی بودن یا نبودن شرایط خلق در هنرهای تجسمی ایران امروز بپردازیم...