43

محله‌ای شریف بود، هست؟ / گلی امامی

من بچه اميريه‌ام. مادر بزرگ من تا زمان مرگش ساكن آن محله بود. و نزديك به يك سده پيش يكی از اولين مدارس دخترانه را در آن محله بنياد گذاشت، مدرسه حجاب نسوان، كه پس از هفده دی نام آن به نوين تغيير كرد. ...