54

محصص: هنرمند تکرو / رویین پاکباز

رویین پاکباز در این نوشتار به مروری اجمالی بر زندگی هنری بهمن محصص می‌پردازد. متن با زندگی‌نامه‌ی مختصری از محصص و ماجرای آغاز فعالیت هنری او آغاز می‌شود و در ادامه نویسنده با نگاهی تحلیلی‌تر به زندگی هنری او با تحلیل نمونه‌هایی از آثار هنری او شامل مجسمه‌ها، نقاشی‌ها و چاپ‌های دستی می‌پردازد. پاکباز در سرتاسر نوشتار خود برای توضیح موقعیت هنرمند و دیدگاه او نسبت به هنرش از نقل قول‌های خود هنرمند کمک می‌گیرد. به گمان نویسنده شخصیت‌ها و پیکره‌های موجود در آثار محصص، در پی نشان دادن مفاهیمی عام و نمادین از وضعیت معاصر هستند. ایده‌ی محورین متن بر موقعیت منحصر به فرد محصص در عالم هنر متمرکز است و نویسنده معتقد است او با تعمق در سنت پیکره‌سازی مدرن و در عین پیروی از هنرمندان بزرگ دوره‌ی مدرن همچون به گفته‌ی خود محصص بروگل و گویا، به سبک بدیع و متمایز خود دست یافته است و از همین روی او را هنرمندی تکرو و متکی به خود می‌داند.