61

محدودیت مقدس / بهزاد نژادقنبر

محدودیت مقدس عنوان یادداشتی است که به بررسی دو اثر از بکتاش سارنگ جوانبخت می‌پردازد. سارنگ جوانبخت در آثار خود از دو بعد سیاست و عرفان بهره می‌گیرد؛ دو وجهی که به ظاهر از یکدیگر دور هستند اما شاکله‌ی ذهنی هنرمند، هم‌نشینی این دو عنصر را فراهم می‌کند. دو اثری که از سارنگ جوانبخت انتخاب شده‌است «محدودیت مقدس» و «جعبه شیمیایی» است که در هردو یک جعبه در آنها نمایش داده می‌شود. نویسنده به اوصاف این جعبه‌ها می‌پردازد. در این آثار نمادها و ارجاعاتی وجود دارد که به مذهب و تاریخ بشریت ارتباط می‌بایند. «محدودیت مقدس» نمایانگر کتاب‌هایی است که هر کدام بیانگری خاص خود را داراست. نویسنده جعبه را با اتاق روشن (کمرا آبسکیورا) قیاس می‌کند. جهان هر کس با رمزها و نمادهایی معنا پیدا می‌کند که شاید مثل جعبه‌های سارنگ به سادگی برای دیگری یا حتی خود فرد قابل ترجمه نباشند، اما ورای این نمادها و رمزها، حسی وجود دارد که قوی‌تر عمل می‌کند و شاید بتواند روزی این آلام را به زبانی مشترک ترجمه کند.