>> شماره 41

مثلث تداعی‌های گیاه و سنگ / محمدمنصور هاشمی

«مثلث تداعی‌های گیاه و سنگ» از هم‌نشینی عواطف و اندیشه‌های متضاد آدمی سخن می‌گوید. این یادداشت که به قلم منصور هاشمی است به توصیف انسانی با سه بعد متفاوت و متمایز می‌پردازد. این سه بعد که هر یک را یک راس مثلث می‌شمارد، گرایش به چیزی دارند. راس اول این مثلث را وصفی از نقاشی‌های حسین کاظمی تشریح می‌کند. راس دیگری روحی پرشور و انقلابی دارد و در زمانه خویش به هنری همچون ترانه‌ی فرهاد مانند می‌شود. راس سوم آن ترجمه‌ای از کتاب یک متفکر است که روح زمانه او در آن جریان دارد. این مثلث که آن را مثلث تداعی‌ها می‌خواند در هر یک از گوشه‌هایش با مجموعه‌ای از اندیشه و هنر تکوین یافته است. راس سوم مثلث او متاثر از هانا آرنت و مارتین هایدگر در رد ایدئولوژی و هم‌نشینی گیاه و سنگ در کنار یکدیگر است. او از قول هایدگر چنین می‌نویسد: «ایدئولوژی‌ها می‌گفتند برای روییدن گیاه و گل نخست باید همه‌ی سنگ‌ها را از بین برد و عقل سلیم به این پرسش می‌رسید که آیا در آن صورت گیاهی خواهد رست؟»