ساقه‌ی شکفته در سنگ اثر حسین کاظمی از نقاشان نوگرای ایران ۱۳۵۵
50,000 ریال – خرید

41

مثلث تداعی‌های گیاه و سنگ / محمدمنصور هاشمی

حسین کاظمی ظاهراً از اوخر دهه چهل شمسی تا اندکی پس از انقلاب مجموعه نقاشی‌هایی کشیده است در یک حال و هوا. برخی بدون عنوان و برخی با عنوان‌هایی مانند گل و سنگ یا گیاه و سنگ. نقاشی هایی ساده. توده‌ای غلیظ از رنگ و دیگر مواد که به صورت مکعب یا مانند آن خود را با اقتدار بر بوم یا تخته سه‌لا گسترده است، در برابر خطوطی نازک‌تر اما عمودی. تقابل سکون سنگ و حرکت گیاه...