9

متظاهر بزرگ / یوجینیا پَری / علی عامری‌مهابادی

ما در خطر کمبود معنی قرار نداریم، کاملاً برعکس، چنان تا خرخره به ما معنی می‌خورانند که داریم خفه می‌شویم. هر چقدر چیزها بیشتر به ورطه‌ی معنی بغلطند، کمتر و کمتر جذابیت ظاهری‌شان را حفظ می‌کنند. در ظواهر، چیزهایی پنهان وجود دارد، دقیقاً به این علت که راه به تأویل نمی‌دهند. این‌ها ناگشودنی و غیرقابل فهم می‌مانند...می‌خواهم فضایی را برای وجود اسرارآمیز و اغواگری بازیابم که ظواهر امکان می‌دهد تا گردش کنند و همچون رازی به حرکت درآیند.

ژان بودریار، «شعف ارتباط»