19

ما همه دیزاینر هستیم / دونالد ا. نُرمن / روبرت صافاریان

ما همه دیزاینر هستیم. ما همه در محیط زندگیمان دخل و تصرف می‌کنیم تا بیشتر به نیازهایمان خدمت کند. ما انتخاب می‌کنیم که چه اقلامی را داشته باشیم و دوروبرمان را از چه‌پر کنیم. می‌سازیم، می‌خریم، مرتب می‌کنیم، تجدید ساختار می‌کنیم: همه‌ی این کارها یک‌جور دیزاین هستند. وقتی دانسته اشیاء روی میزمان یا اسباب و اثاث اتاق نشیمن خود یا خرت و پرت‌های توی ماشین‌مان را مرتب می‌کنیم، داریم کار [دیزاین] می‌کنیم...