شماره 60

ما در جهان هالیوود زندگی می‌کنیم و هالیوود در جهان ما زندگی می‌کند / نقدی بر نمایشگاه ارسیا مقدم

نقدی بر نمایشگاه ارسیا مقدم