11

ما / ثمیلا امیرابراهیمی

نمایشگاه "نگارگری ایرانی" شاید مهمترین نمایشگاه موزه‌ی هنرهای معاصر تهران در سال‌های اخیر است. بعد از دیدن آثاری که اغلب آن‌ها به هیچ وجه از بهترین مجموعه‌های هنری غرب محسوب نمی‌شد و نمایشگاه‌هایی که بنا به برخی مصالح و باانگیزه‌های فرصت طلبانه، به زور وضرب و با دست‌و پا کردن نوعی هویت ملی یا جهانی براهی هنر معاصر ایران برپا شد تا "روح و فرهنگ کهن ایرانی" را به چشم غربی بکشانند؛ با این نمایشگاه صاف و ساده به یکی از سرچشمه‌های غنی فرهنگ خود وصل می‌شویم. جایی که از آن شروع کردیم و بعد باد مارا با خود برد...