4

ماینور وایت / اندی گروندبرگ / شاهین شهابلو

گمنامی و به فراموشی سپرده شدن آثار یک هنرمند، درست به فاصلۀ کوتاهی پس از مرگ او، و حتی از دست رفتن ناگهانی شهرت و اعتباری که توسط جاذبه‌های شخصی هنرمند پابرجا مانده بود، یک اتفاق تازه نیست. اما وقتی کسی که تأثیر بسزایی در مدت بیست سال تمام بر جریان یک رسانه داشته، ناگهان کنار گذاشته و به زباله‌دان تاریخ سپرده شود و تقریباً فراموش گردد، دلیل خوبی است برای اینکه کمی کنجکاو شویم و به فکر فرو رویم. چنین هنرمندی، ماینور وایت، پیشتاز معنوی عکاسی از اوایل دهه 1950 تا اوایل دهۀ 1970 است که در سال 1976 فوت کرد