>> شماره 24

ماگریت و کاربرد واژه‌ها / سوزی گابلیک / فاطمه راهیل‌قوامی

نوشتار حاضر یکی از چندین مقالۀ کتابی با عنوان "ماگریت" اثر سوزی گابلیک ( -1934) هنرمند، منتقد و تاریخ نگار معاصر آمریکایی است. وی ضمن سپاس‌گذاری از اعتماد و همکاری ماگریت و همسرش، کتاب مذکور را محصول هشت ماه زندگی در منزل آنها و چندین سال مراوده با ماگریت و بعدها بیوه‌اش می‌داند. "وضعیت بشر" عنوان مقاله دیگری از کتاب است که در همین شماره به چاپ رسیده است.