>> شماره 58

ماکس بکمان / ویلاند اشمیت / کتایون یوسفی

نام ماکس بکمان در مباحث مربوط به هنر آلمان، اغلب در ارتباط با سه موضوع می‌آید: آثار اولیه‌ی بسیار بااهمیتش در سبک پست‌امپرسیونیسم، سپس اکسپرسیونیسم و در نهایت «عینیت نو». آثار متأخر بکمان او را به عنوان چهره‌ای تک‌رو شناسانده است و تصویرپردازی‌هایی اسطوره‌ای از آن عصر آفریده که در هیچ دسته‌بندیِ معینی نمی‌گنجند...