>> شماره 54

مانیفست مجسمه عمومی در بستر دموکراسی آمریکایی / ترجمه: غزاله هدایت

مجسمه عمومی کاوشی است در تاریخی فرهنگی، تاریخی که وحدت ساختاری میان ابژه و موقعیت اجتماعی و فضاییِ آن ابژه را ایجاب می کند. این مجسمه باید عمومی، در دسترس، کارآمد و عادی باشد. ...