35 ماندن یا رفتن

ماندن یا رفتن

ماندن یا رفتن

"ماندن" یا "رفتن"؟ سؤالی است که همه به نوعی مشغول جواب دادن به آن هستند؛ اما این سؤال فقط ناظر به عوض کردن جغرافیای زندگی یک شخص نیست. ماندن نه فقط ماندن در یک شهر یا در یک کشور، که ماندن در یک موقعیت است. و رفتن نه فقط رفتن از یک شهر یا یک کشور، بلکه کنده شدن از یک موقعیت است. موقعیتی که شامل جغرافیا می‌شود همان طور که شامل تاریخ، ادبیات و دیگر سویه‌های فرهنگ می شود. بنابراین خیلی‌ها پیش از آن که چمدان هایشان را ببندند، در واقع رفته اند. بسیاری در کشاکش ماندن یا رفتن و در واقع همیشه در راهند. و باید پرسید آیا کسانی مانده اند؟