50

“ماندن” یا “رفتن” مسئله در این نیست! / ناصر فکوهی

واژه "مهاجرت" در فرهنگ اسلامی و ایرانی را می توان به دلایل گوناگونی با واژه "دایاسپورا" (diaspora) در فرهنگ یهودی ـ مسیحایی مقایسه کرد. در این مفهوم به معنای "پراکنش" در یونانی، مهم ترین وجه به گونه‌ای "دوری" یا " تبعید" خواسته یا ناخواسته است که در بطن خود تمایل به "بازگشت" به "اصل" ی از دست رفته، اما همواره مورد آرزو، را حمل می‌کند. هجرت و هجران وغم هجر در فارسی به خوبی ما را با چارچوب های شناختی و زبان شناختی‌ای که مفهوم مهاجرت با خود می‌آورد آشنا می‌کند. ...