50

“ماندن” یا “رفتن” مسئله در این نیست! / ناصر فکوهی

واژه Diaspora(دایاسپورا) در فرهنگ یهودی‌ـ‌ مسیحایی، و در زبان یونانی با معنای «پراکنش»، به یکی از مهم‌ترین وجوه مهاجرت اشاره دارد؛ یعنی «دوری» یا «تبعید» خواسته یا ناخواسته که در بطن خود تمایل به «بازگشت» به «اصل»ی ازدست‌رفته، اما همواره مورد آرزو، را حمل می‌کند. ناصر فکوهی در این مقاله به مفهوم مهاجرت از دیدی جهانی پرداخته است. مهاجران مردمانی هستند که در پی آینده‌ای برای خود و فرزندان‌شان به جایی دیگر پا گذاشته‌اند تا خودی جدید بیافرینند و با گذشته‌ی تلخ وداع کنند. امروزه بخش زیادی از ساکنین کشورها را مهاجران تشکیل می‌دهند. سیاست‌های مهاجرت اما رؤیای آینده‌ای بهتر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مهاجران خود را با مرزهای زبانی، شناختی و نشانه‌ای روبه‌رو می‌بینند. به عقیده‌ی نویسنده رویارویی با این مرزها به ما یادآوری می‌کند شاید مسئله در رفتن و ماندن نباشد بلکه بازگشت به همان اصلی است که مهاجران به دنبال آن سرزمین‌شان را ترک کرده‌اند. همان خود زندگی و کیفیتی که فارغ از مکان باید به دستش آورد.