>> شماره 30

مؤلف/ تصویرگر/ استیو باردنِر / حمیدرضا کرمی

یکی از دلایلی که من آموزش تصویرگری را رها کردم، پیش آمدن این پرسش بود که تصویرگری چیست؟ چگونه می‌توان مبانی آن را برای دانشجویان روشن کرد؟ و آنها را برای رویارو شدن با چه چیزی می‌توانم، یا باید، آماده کنم؟ اکنون که این مطلب را می‌نویسم، این حوزه به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. مطمئن نیستم در حال تبدیل شدن به چه چیزی است یا وقتی هیاهو آرام بگیرد، چقدر آن تصویرگریِ حرفه ای را هنوز می‌توانیم بشناسیم. تهدید دیسکهای ارزان قیمت برای از میدان به در کردن بخشهای بزرگی از این حرفه، احساس می‌شود...