>> شماره 38

مؤلفه‌های اصلی یک لِی‌اوت / یولاندا زاپاترا / صبا سعادت‌نیاکی

آنچه در ادیتوریال دیزاین دارای اهمیت است عواملی همچون فضا، تعداد نسخه‌های چاپی، هزینه، زمان، هدف، شیوه تایپ،‌ تقارن، وزن بصری،‌سبک و تکنیک است. به عبارت دیگر ترکیب تمامی این موارد، به‌وجود آورنده مؤلفه‌های اصلی دیزاین می‌باشد. همچنین مؤلفه‌های اصلی لی‌اوت ادیتوریال در دو صفحه مجزا که با یکدیگر دو صفحه گسترده (DPS) را ایجاد می‌کنند، جای گرفته است.