>> شماره 21

لوک تویمانس و مسئله‌ی بازنمایی واقعیت / مجید اخگر

لوک تویمانس در گفتگو با خوان ویسنته آلیاگا به دو ماجرا در ابنپتدای زندگی حرفه‌ای خود اشاره می‌کند که می‌تواند عمدۀ دستمایه‌ها، مضامین و روش‌های کاری آیندۀ او را در آنها ردیابی کرد. او که از پنج-شش سالگی سودای نقاشی را در سر می‌پروراند، در هجده سالگی (1976) با وسواس تمام خودنگاره‌ای کار کرد که جایزه مسابقه نقاشی هنرکده‌های بلژیک را برای او به ارمغان آورد، که شامل مقداری پول و یک کتاب از آثار چیمزانسر بود. او سه ماه روی کار خود وقت صرف کرده بود و حس می‌کرد کار مهم و «اصیل»ی انجام داده است.