شماره 4

لطفاً اینجا بایستید / گفت‌وگو با رافائل بونوئل

ترجمه: فرناز جورابچیان