3

لحظه‌هایی به ناپایداری لمس بال فرشته / سالی مان / ملک‌محسن‌ قادری

مکان مهم است. زمان تابستان است، هر تابستانی، اما مکان، خانه است و آدم‌ها، افراد خانوادۀ من. تمام زندگی من در جنوب غرب ویرجینیا بر تپه‌های دامنه کوه‌های بلوریج گذشته است. در تمام این سال‌ها هیچ چیز تغییری نکرده. وقتی به دیدار ویرجینیا کارتر می‌رویم – زنی که نامش را بر روی دختر کوچک گذاشته‌ام – مثل همیشه پا به ایوان خنک خانه او می‌گذاریم.