>> شماره 41

لاجورد، همه چیز است، هیچ چیز است / وحید حکیم

ـ استاد، رنگ ناب را از درون سنگ بیرون می‌کشد، استاد، بر خاک گداخته دست می‌ساید، آن را می‌آزماید، استاد، هندسه‌اش را بر آن نقش می‌زند، بعد، لاجورد را در نقش می‌نشاند، لاجورد به همهمه می‌افتد، بعد، از صدا باز می‌ایستد، تا پایابِ لاجوردِ ساکن ِ اندیشگون، تا تنفس نور از درون لاجورد...