8

قهرمان‌های روحی آلمان / فائقه بقراطی

کیفر در سال 1945 در دونشینگن آلمان در خانواده‌ای یهودی به دنیا آمد. سال 1965 مصمم بود که رشته‌ی حقوق و زبان فرانسه تحصیل کند. اما علاقه‌ی وافر به نقاشی او را به حوزه هنر و عرفان کشاند...