قلم زنی بر مازراتی / نقدی بر نمایشگاه ویم دلوی

نقدی بر نمایشگاه ویم دلوی در موزه هنرهای معاصر تهران