36

قلمروهای مردم تهران / با عکس‌هایی از آرش اکبری

کتابی وجود دارد به نام اطلس کلانشهر تهران؛ تهیه شده در شرکت پردازش برنامه شهری وابسته به شهرداری تهران. این کتاب حاوی تحلیل‌ها و پردازش‌های گوناگونی است که روی داده های خام حاصل از سرشماری سراسری سال 1375 انجام شده و در سال 1384 به چاپ رسیده است؛ اولین و آخرین نمونه از کار علمی دقیقی که ادامه پیدا نکرد و در همین جا خاتمه یافت.