عکاسی از دوره‌ی قاجار که یک دختر ارمنی را نشان می‌دهد.
50,000 ریال – خرید

64

قصه‌ی شاهد ایرانی / مهران مهاجر

نیم‌نگاهی به برخی مسائل عکاسی مستند ایران