>> شماره 17

قساوت چهره / امید مهرگان

گروز یکی از بی‌رحم‌ترین نقاشان دوره جمهوری وایمار است، دوره‌ای از شکست سیاسی و افتضاح حزبی و کودتا و رکود حادّ اقتصادی و فقر شدید و فشار خارجی. برخی از بهترین تابلوهای گئورک گروز در دهه‌ی 20 و 30 کشیده شده‌اند، یعنی در همان سال‌های ظهور و پیشرویِ ناسیونال‌ سوسیالیسم که نهایتاً در 1933 با انتصاب هیتلر به صدراعظمی آلمان به بار نشست...