31

قدرت وضعف هنر مردم‌پسند / بابک احمدی

در رشته‌ی به نسبت جدید پژوهش‌های فرهنگی، اصطلاح [فرهنگِ مردمی] (Popular Culture) دو معنای متفاوت دارد. معنای نخست تاریخی است و این نوع فرهنگ را میراث نسل‌های قبل معرفی می‌کند، هرچند ایجاد دگرگونی‌هایی در آن را ممکن می‌داند. معنای دوم، فرهنگ مردمی را پدیده‌ای زنده، پویا و امروزی معرفی می‌کند...