5

درباره‌ی فریدا کالو: فیل و پروانه / جان برگر / سالومه منوچهری

به آنها فیل و پروانه می‌گفتند – گرچه پدرش او را کبوتر نامید. حدود چهل سال پیش وقتی که مرد، یکصد و پنجاه نقاشی کوچک برجا گذاشت که در حقیقت یک‌سوم آنها سلف پرتره بودند. مرد دیه‌گو ریورا، و زن فریدا کالو بود. فریدا کالو همچون تمامی نامهای افسانه‌ای، به نظر می‌آید نامی ابداعی است، اما چنین نیست. در طول دوران زندگی‌اش، چه در مکزیک – در میان حلقه کوچکی از هنرمندان – و چه در پاریس، یک افسانه بود. امروزه او یک افسانه جهانی است.