2

فیلم‌ها، هیولانمایی‌ها و نقاب‌ها / آمادا کروز / بتی آواکیان

مروری بر بیست سال کار سیندی شرمن:

رسانه‌های گروهی نیز به همراه والدین‌مان، ما را بزرگ کردند، اجتماعی بار آوردند، سرگرم کردند، آرام کردند، فریب دادند، منضبط کردند، به ما گفتند که مجاز به انجام چه کارهایی هستیم یا نیستیم، و نقشی کلیدی داشتند در تبدیل هر یک از ما نه فقط به صورت یک زن بلکه چندین زن – التقاطی از زنان خوب و زنان بدی که از طریق وسایل ارتباط جمعی چون نشریات، نمایش‌ها و امواج سمعی و بصری به ما رسیده‌اند. این یکی از مهمترین میراث‌های وسایل ارتباطات جمعی برای خودآگاهی زن است – یعنی نابودی آن چیزی که بعنوان یک خود واحد شناخته می‌شود.

سوزان جی داگلاس

مقاله‌ای در معرفی و توضیح مجموعه‌های عکس سیندی شرمن