>> شماره 74

فهرست

ایده‌ی فصل

001 / «زبان و تصوير (1)»

003 / درآمدی بر: شمايل‌شناسی: تصوير، متن، ايدئولوژی/ ويليام جی. تی. ميچل/صالح نجفی

005/ تصوير در مقابل متن‌: مَجازهای تفاوت/ ويليام. جی. تی. ميچل/ صالح نجفی

009 / زمان و فضا: لائوکونِ لسينگ و سياست ژانر/ ويليام جی. تی. ميچل / کتايون يوسفی

025 / درآمدی بر نظريه‌ی تصوير/ ويليام. جی. تی. ميچل/ صالح نجفی

030 / فراتر از تطبيق: تصوير، متن و روش/ ويليام جی. تی. ميچل/ مهدی حبيب‌زاده

047 / پيش‌گفتار: تصويرها چه می‌خواهند؟/ ويليام جی. تی. ميچل/صالح نجفی

050 / هم‌مرزی قلمروهای نقاشی و شعر/ رويين پاکباز

056/ کلمه‌ی عکس/ مهران مهاجر

066 / نقش عنوان در توليد معنای عکس/ الهه عبداله‌آبادی

074 / ناممکن/ محمدرضا ميرزايی

چهره‌ی فصل

079 / «واکر اِونز»

080 / واکر اِونز و همقطاران/ پيتر گلسی/الهام آقاباباگلی

104 / چشم شيشه‌ایِ دوربين/ کلمنت گرينبرگ/ پيمان چهرازی

107 / کلمنت گرينبرگ و واکر اِونز: شفافيت و تعالی/ مايک ويوِر/پيمان چهرازی

درس‌گفتار

111/ ديباچه‌ای بر تاريخ هنر و فرهنگ ايران/ گفتار ششم: تکوين انديشه و فرهنگ ايرانشهری - زمينه‌های مکتب پارسی/ آرياسپ دادبه

نقد فصل

130/ خط و متن / خيزران اسماعيل‌زاده

134 / راویِ نقش‌پرداز يک سرزمين/ مهدی قادرنژاد حماميان

139 / «مرگ بر امريکا» به روايتِ يک شاهدِ امريکايی/صياد نبوی

146 / سرگشتگیِ ايده‌ها در غيابِ فرم / پويا کريم

رپورتاژ

151 / خانه‌ی پدری: خانه‌ی فاموری/ مريم صادقيان

شهر

156 / دو رويداد و يک معنا/ مانی اسدزاده

162/ نگاهی به تعاملِ جريان سمپوزيوم مجسمه‌سازی تهران با هنرمند، مخاطب و اثر هنری/ شايان خالصی و محمد مروستی

167 / چهارگانی/ خشايار فهيمی

170 / ايونت: همنشينی

172 / خاطرات کردستان/ آزاده ياسمن نبی‌زاده و علی خطيب شهيدی